USTAWA z dnia 9 grudnia 1993 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym

Artykuł 1

W ustawie z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz.U. Nr 11, poz. 50 i Nr 28, poz. 127) wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 3:
a. dotychczasowa treść otrzymuje oznaczenie ust. 1,
b. dodaje się ust. 2 w brzmieniu:
"2. Rada Ministrów może określać, w drodze rozporządzenia,
towary i usługi, z wyjątkiem wyrobów akcyzowych i wyrobów
z metali szlachetnych, do których nie stosuje się przepisów
ustawy.";
2) w art. 4:
a. w pkt 7 wyrazy "użytkowania wynosi" zastępuje się wyrazami "używania wyniósł",
b. w pkt 10 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje wyrazy "w pozostałych przypadkach właściwym urzędem skarbowym jest Drugi Urząd Skarbowy Warszawy-Śródmieście.";
3) w art. 6:
a. ust. 4 otrzymuje brzmienie:
"4. Jeżeli sprzedaż towaru lub wykonanie usługi powinno być potwierdzone
fakturą lub rachunkiem uproszczonym, obowiązek
podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury lub
rachunku uproszczonego, nie później jednak niż w 7 dniu od
dnia wydania towaru lub wykonania usługi. Wystawienie faktury
lub rachunku uproszczonego następuje nie później niż
w ostatnim dniu miesiąca, w którym wydano towar lub wykonano
usługę.",
b. w ust. 5 wyrazy "rachunków (faktur)" zastępuje się wyrazami "faktur i rachunków uproszczonych",
c. po ust. 8 dodaje się ust. 8a w brzmieniu:
"8a. Przepis ust. 8 stosuje się również w przypadku eksportu towarów,
jeżeli:
1) wywóz towarów nastąpi w ciągu sześciu miesięcy
od dnia otrzymania zaliczki,
2) eksporter przedstawi w urzędzie skarbowym zabezpieczenie
majątkowe kwoty zwrotu różnicy podatku,
o której mowa w art. 21 ust. 2.";
4) w art. 7 w ust. 1:
a. pkt 4 otrzymuje brzmienie:
"4) import towarów zwolnionych od cła na podstawie art. 12, 14
ust. 1 pkt 1-5, 7-36 i 38, art. 15 oraz art. 20 ustawy z dnia
28 grudnia 1989 r. - Prawo celne (Dz.U. Nr 75, poz. 445, z
1991 r. Nr 60, poz. 253, Nr 73, poz. 320 i Nr 100, poz. 442, z
1992 r. Nr 21, poz. 85 oraz z 1993 r. Nr 60, poz. 279 i Nr
129, poz. 598),",
b. w pkt 6 wyrazy w nawiasie zastępuje się wyrazami "Dz.U. z 1993 r. Nr 90, poz. 416";
5) w art. 9:
a. w ust. 1 skreśla się wyrazy "nie później niż na 30 dni",
b. po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu:
"5a. W przypadku gdy zaprzestanie wykonania czynności podlegających
opodatkowaniu nie zostało zgłoszone zgodnie z
ust. 4 i 5, urząd skarbowy, który dokonał rejestracji, wykreśla
z urzędu podatnika z rejestru, a w przypadkach określonych
w ust. 5 następuje również unieważnienie numeru
identyfikacyjnego.",
c. w ust. 8 wyrazy "rachunkach (fakturach)" zastępuje się wyrazami "fakturach, rachunkach uproszczonych";
6) w art. 10:
a. po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:
"2a. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio do kwoty zwrotu różnicy
podatku wynikającej z deklaracji podatkowej.",
b. ust. 3 otrzymuje brzmienie:
"3. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do podatników zwolnionych od
podatku od towarów i usług na podstawie art. 14 oraz podmiotów
wykonujących wyłącznie czynności zwolnione od podatku
na podstawie art. 7 ust. 1 lub na podstawie przepisów
wydanych na podstawie art. 47, chyba że przysługuje im
zwrot różnicy podatku lub zwrot podatku naliczonego zgodnie
z art. 21 lub 23 pkt 2-4.";
7) art. 14 otrzymuje brzmienie:
"Art. 14. 1. Zwalnia się od podatku podatników:
1) u których wartość sprzedaży towarów w rozumieniu
art. 2 ust. 1 i 3, a także wartość eksportu
towarów lub usług nie przekroczyła łącznie w poprzednim
roku podatkowym 1,2 mld zł,
2) opłacających podatek dochodowy w formie karty
podatkowej, w zakresie działalności objętej tą
formą opodatkowania, z uwzględnieniem art. 18
ust. 3.
2. Podatnicy, o których mowa w ust. 1, mogą zrezygnować
ze zwolnienia określonego w ust. 1, pod warunkiem zawiadomienia
o tym zamiarze właściwego urzędu skarbowego
przed początkiem miesiąca, w którym rezygnują
ze zwolnienia. Rezygnacja obowiązuje do końca roku
podatkowego.
3. Jeżeli wartość sprzedaży towarów u podatników zwolnionych
od podatku na podstawie ust. 1 pkt 1 przekroczy
kwotę 1,2 mld zł, zwolnienie traci moc w momencie
przekroczenie tej kwoty. Obowiązek podatkowy powstaje
z chwilą przekroczenia tej kwoty, a opodatkowaniu
podlega nadwyżka ponad tę kwotę. Za zgodą właściwego
urzędu skarbowego podatnik może zmniejszyć podatek
należny o podatek naliczony, wynikający z rachunków
uproszczonych dokumentujących zakupy dokonane
przed dniem utraty zwolnienia, pod warunkiem sporządzenia
spisu z natury zapasów tych towarów posiadanych
w dniu przekroczenia kwoty 1,2 mld zł.
4. W przypadku podatników, o których mowa w art. 16
ust. 1 pkt 2, przez wartość sprzedaży towarów określoną
w ust. 1 pkt 1 rozumie się:
1) 30-krotność kwoty prowizji - u podatników dokonujących
sprzedaży będącej przedmiotem umowy
pośrednictwa,
2) wartość sprzedanych towarów - u podatników dokonujących
sprzedaży towarów będącej przedmiotem
umowy komisu.
5. Podatnicy będący zakładami pracy chronionej w rozumieniu
przepisów o zatrudnieniu i rehabilitacji zawodowej
osób niepełnosprawnych mogą wybrać zwolnienie od
podatku, bez względu na wartość sprzedaży towarów,
pod warunkiem złożenia przez podatnika pisemnego
oświadczenia we właściwym urzędzie skarbowym.
6. Podatnik rozpoczynający wykonywanie czynności określonych
w art. 2 w ciągu roku podatkowego może wybrać
zwolnienie od podatku, jeżeli przewidywana przez podatnika
wartość sprzedaży towarów, określona w złożonym
oświadczeniu, nie przekroczy - w proporcji do okresu
prowadzonej sprzedaży - kwoty wymienionej w ust. 1
pkt 1. Podatnik składa oświadczenie w urzędzie skarbowym
przed dniem dokonania pierwszej sprzedaży (świadczenia
usługi).
7. Jeżeli wartość sprzedaży towarów określona zgodnie z
ust. 6 zostanie przekroczona w ciągu roku podatkowego,
zwolnienie traci moc od momentu przekroczenia tej
wartości. Opodatkowaniu podlega nadwyżka sprzedaży
ponad wartość określoną zgodnie z ust. 6, a obowiązek
podatkowy powstaje z chwilą przekroczenia tej wartości.
Przepis ust. 3 zdanie trzecie stosuje się odpowiednio.
8. Jeżeli podatnicy określeni w ust. 1 pkt 1, wykorzystując
związki z kontrahentami, tak układają swoje interesy, że
uzyskują wartość sprzedaży towarów znacznie niższą niż
uzyskaliby w przypadku, gdyby związek ten nie istniał, a
w wyniku tych związków nastąpiło zmniejszenie wpływów
podatkowych, zwolnienie od podatku traci moc od
początku roku podatkowego.
9. Poczynając od 1995 r. kwota, o której mowa w ust. 1
pkt 1 i ust. 3, ulega corocznie podwyższeniu w stopniu
odpowiadającym wskaźnikowi cen konsumpcyjnych towarów
i usług w okresie pierwszych trzech kwartałów
roku poprzedzającego rok kalendarzowy w stosunku do
tego samego okresu roku ubiegłego.
10. Zwolnień, o których mowa w ust. 1, 5 i 6, nie stosuje się
do podatników określonych w art. 5 ust. 2, do importu
towarów i usług oraz podatników:
1) sprzedających:
a) wyroby z metali szlachetnych lub z udziałem
tych metali,
b) wyroby akcyzowe, z wyjątkiem wyrobów wymienionych
w załączniku nr 6 poz. 8, 9, 10, 11,
16 i 17,
2) świadczących usługi prawnicze oraz usługi w zakresie
doradztwa.
11. Minister Finansów określi, w drodze rozporządzenia, listę
towarów i usług, o których mowa w ust. 10 pkt 1 lit.a)
i pkt 2, z uwzględnieniem klasyfikacji wydanych na podstawie
przepisów o statystyce państwowej.
12. Minister Finansów w porozumieniu z Prezesem Głównego
Urzędu Statystycznego ustala do 30 listopada roku
poprzedzającego rok podatkowy, w drodze obwieszczenia,
kwotę, o której mowa w ust. 1 pkt 1 i ust. 3, z
uwzględnieniem zasady określonej w ust. 9, zaokrąglając
tę kwotę do pełnych 10 mln zł.";
8) w art. 15:
a. w ust. 1 w zdaniu drugim po wyrazie "kwotę" dodaje się wyraz "należnego",
b. w ust. 2 wyrazy "rachunków (faktur)" zastępuje się wyrazami "faktur lub rachunków uproszczonych",
c. w ust. 3 po wyrazie "kwotę" dodaje się wyraz "należnego",
d. ust. 4 otrzymuje brzmienie:
"4. Podstawą opodatkowania w imporcie towarów jest wartość
celna powiększona o należne cło i podatek importowy. Jeżeli
przedmiotem importu są towary opodatkowane podatkiem
akcyzowym, wartość celną powiększoną o należne cło i podatek
importowy zwiększa się również o podatek akcyzowy.";
9) w art. 19:
a. w ust. 2 wyrazy "rachunkach (fakturach)" zastępuje się wyrazem "fakturach",
b. ust. 3 otrzymuje brzmienie:
"3. Obniżenie kwoty podatku należnego, o której mowa w ust. 1,
następuje w rozliczeniu za miesiąc, w którym podatnik
otrzymał fakturę, rachunek uproszczony w przypadku określonym
w art. 14 ust. 3 lub dokument odprawy celnej, albo w
miesiącu następnym.",
c. w ust. 4 kropkę skreśla się i dodaje wyrazy "nie później jednak niż w ciągu 36 miesięcy od końca miesiąca, w którym podatnik otrzymał fakturę lub dokument odprawy celnej.";
10) w art. 20 po ust. 3 dodaje się ust. 4 i 5 w brzmieniu:
"4. W przypadku nabycia towarów, o których mowa w art. 21
ust. 3, procentowy udział wartości sprzedaży towarów opodatkowanych
w wartości sprzedaży ogółem oblicza się na
podstawie sprzedaży z ostatnich sześciu miesięcy.
5. Podatnicy dokonujący czynności, o których mowa w art. 2
ust. 1-3, w okresie krótszym niż sześć miesięcy obliczają
procentowy udział zgodnie z ust. 3, przy czym po upływie
sześciu miesięcy od rozpoczęcia działalności wyliczają ten
udział zgodnie z ust. 4 i dokonują korekty podatku naliczonego."
11) w art. 21:
a. ust. 4 otrzymuje brzmienie:
"4. W przypadku gdy kwota zwrotu różnicy podatku dla podatnika
dokonującego sprzedaży towarów opodatkowanych stawkami niższymi
niż stawka określona w art. 18 ust. 1 przekracza kwotę
wynoszącą 22% całości obrotu opodatkowanego stawkami niższymi,
urząd skarbowy może na czas nie dłuższy niż trzy miesiące
ograniczyć jej wysokość do wysokości tej kwoty.",
b. ust. 6 otrzymuje brzmienie:
"6. Zwrot różnicy podatku następuje na rachunek bankowy podatnika
w ciągu 15 dni od dnia złożenia rozliczenia przez podatnika.
Jeżeli w przypadku określonym w ust. 3 zasadność zwrotu wymaga
dodatkowego sprawdzenia, urząd skarbowy może dokonać
zwrotu różnicy podatku ratalnie w dwóch równych ratach w ciągu
dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym wystąpiła
sytuacja uzasadniająca zwrot różnicy podatku. Rozliczenie
powinno być złożone w terminie do 15 dnia miesiąca następującego
po miesiącu, w którym wystąpiła sytuacja uzasadniająca
zwrot różnicy podatku.";
12) skreśla się art. 22;
13) art. 23 otrzymuje brzmienie:
"Art. 23. Minister Finansów, w drodze rozporządzenia:
1) może określić listę towarów i usług lub przypadki,
w których nabycie towarów lub usług nie uprawnia
do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy
podatku, o którym mowa w art. 21,
2) określi przypadki i warunki zwrotu podatku naliczonego
przy nabyciu towarów i usług, wymienionych
w art. 21 ust. 3, służących całkowicie lub częściowo
czynnościom zwolnionym od podatku, na
podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 i 2,
3) może określić inne niż wymienione w art. 25 ust. 2
przypadki nabycia towarów lub usług uprawniające
do obniżenia podatku należnego lub zwrotu różnicy
podatku, o którym mowa w art. 21,
4) może określić przypadki, gdy podatek naliczony
może być zwrócony jednostce dokonującej zakupu
(importu) towarów lub usług oraz określić zasady
dokonywanie tego zwrotu.";
14) w art. 25:
a. w ust. 1:
w pkt 3 kropkę zastępuje się przecinkiem,
po pkt 3 dodaje się pkt 4 w brzmieniu:
"4) towarów i usług, których nabycie:
a) zostało udokumentowane rachunkiem uproszczonym, z
wyjątkiem przypadku określonego w art. 14 ust. 3, albo
fakturą wystawioną niezgodnie z art. 32,
b) nastąpiło w wyniku darowizny lub nieodpłatnego przekazania
usługi.",
b. ust. 2 otrzymuje brzmienie:
"2. Przepis ust. 1 pkt 3 nie dotyczy:
1) wydatków związanych z nabyciem towarów i usług, o
których mowa w art. 21 ust. 3,
2) przekazanych towarów oraz świadczonych usług w przypadkach
określonych w art. 2 ust. 3 pkt 2 oraz darowizn
określonych w art. 2 ust. 3 pkt 4,
3) części wydatków, które nie zostały zaliczone do kosztów
uzyskania przychodów z powodu przekroczeń norm w
rozumieniu przepisów o podatku dochodowym,
4) podatku od importu towarów stanowiących wkłady niepieniężne
(aporty) do spółek prawa handlowego.";
15) w art. 26 skreśla się:
a. oznaczenie ust. 1 oraz wyrazy "ust. 2 i ";
b. ust. 2;
16) w art. 27:
a. w ust. 1 wyrazy "art. 14 ust. 1 pkt 1, ust. 2, 5 i 6" zastępuje się wyrazami "art. 14 ust. 1 pkt 1 i ust. 6",
b. w ust. 4 wyrazy "art. 14 ust. 1, 2, 5 i 6" zastępuje się wyrazami "art. 14 ust. 1, 5 i 6",
c. w ust. 5 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:
"1) przedmiotu i podstawy opodatkowania, organ podatkowy określa
wartość nie zaewidencjonowanej sprzedaży w drodze oszacowania
i ustala podatek przy zastosowaniu stawki 22%, z tym że
kwota ustalonego w ten sposób podatku ulega podwyższeniu o
100%,
2) wysokość podatku naliczonego, w wyniku czego nastąpiło jego
zawyżenie, kwotę podatku należnego zwiększa się o kwotę trzykrotności
tego zawyżenia.";
17) w art. 29 w ust. 4 skreśla się wyrazy "w porozumieniu z Prezesem Polskiego Komitetu Normalizacji, Miar i Jakości.";
18) w art. 30 w ust. 1 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu: "Dla obliczenia tych proporcji przyjmuje się wyłącznie towary przeznaczone do dalszej sprzedaży według cen uwzględniających podatek.";
19) w art. 32:
a. w ust. 1 wyrazy "rachunek (fakturę) stwierdzający" zastępuje się wyrazami "fakturę lub rachunek uproszczony stwierdzający w szczególności",
b. w ust. 2 wyrazy "rachunków (faktur)" zastępuje się wyrazami "faktur lub rachunków uproszczonych",
c. w ust. 3 po wyrazie "rachunku" dodaje się wyrazy "o którym mowa w ust. 2", a po wyrazach "nr 3" dodaje się wyraz "- 5",
d. ust. 4 otrzymuje brzmienie:
"4. W przypadku czynności wymienionych w art. 2 ust. 3 pkt 1, 2,
4 i 5 wystawiane są rachunki uproszczone.",
e. w ust. 5 wyrazy "rachunków (faktur)" zastępuje się wyrazem "faktur";
20) w art. 33 w ust. 1 i 2 wyrazy "rachunek (fakturę)" zastępuje się wyrazem "fakturę";
21) w art. 34:
a. w ust. 2 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: "Akcyzie podlegają również nadmierne ubytki lub zawinione niedobory wyrobów akcyzowych wymienionych w załączniku nr 6 poz. 13-15 i poz. 17.",
b. w ust. 3 po wyrazie "norm" dodaje się wyraz "maksymalnych",
c. po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:
"4. Wysokość dopuszczalnych ubytków wyrobów akcyzowych dla poszczególnych
producentów ustalają dyrektorzy urzędów kontroli
skarbowej, z uwzględnieniem warunków technicznych podatnika.";
22) w art. 36:
a. ust. 2 otrzymuje brzmienie:
"2. W imporcie towarów akcyzowych podstawą opodatkowania akcyzą
jest ich wartość celna powiększona o cło obliczone według
stawki podstawowej i podatek importowy, także w przypadku,
gdy towary te na podstawie odrębnych przepisów zostały w całości
lub w części zwolnione od cła bądź cło zostało zawieszone
albo zastosowano preferencyjną stawkę celną. Jeżeli podstawowa
stawka celna nie została określona, stosuje się stawkę autonomiczną.",
b. dodaje się ust. 5 w brzmieniu:
"5. Minister Finansów może określić, w drodze rozporządzenia, inną
podstawę odpodatkowania akcyzą w przypadku, gdy podatnikami
akcyzy są osoby lub jednostki inne niż producent lub importer
wyrobów akcyzowych.";
23) w art. 37:
a. w ust. 1 wyrazy "wartości celnej powiększonej o należne cło" zastępuje się wyrazami "do podstawy opodatkowania określonej w art. 36 ust. 2",
b. w ust. 2 wyrazy "wartości celnej powiększonej o należne cło" zastępuje się wyrazami "w procencie podstawy opodatkowania określonej w art. 36 ust. 2";
24) w art. 39 w ust. 1:
a. w pkt 3 kropkę zastępuje się przecinkiem,
b. po pkt 3 dodaje się pkt 4 i 5 w brzmieniu:
"4) usługi remontowe obiektów pływających, świadczone na rzecz
osób zagranicznych w rozumieniu przepisów prawa dewizowego,
nie będących podatnikami podatku od towarów i usług,
5) usługi polegające na naprawie, uszlachetnianiu, przerobie lub
przetwarzaniu towarów przywiezionych na polski obszar celny na
czas oznaczony, jeżeli towary te zostaną wywiezione za granicę
zgodnie z warunkami określonymi w przepisach celnych.";
25) w art. 47 wyrazy "w okresie 3 lat od dnia ogłoszenia ustawy" zastępuje się wyrazami "do 31 grudnia 1996 r.";
26) art. 48 otrzymuje brzmienie:
"Art. 48. 1. Podatnicy, u których wartość sprzedaży towarów w rozumieniu
art. 2 ust. 1 i 3, a także wartość eksportu towarów
lub usług przekroczyła w 1993 r. kwotę 1,2 mld zł, mogą
zmniejszyć podatek należny o podatek naliczony wynikający
z rachunków uproszczonych, dokumentujących zakupy dokonane
przed przekroczeniem tej kwoty, pod warunkiem sporządzenia
spisu z natury zapasów posiadanych w dniu 31 grudnia
1993 r. W sporządzonym spisie z natury powinna być
wykazana kwota podatku naliczonego przypadająca na poszczególne
grupy towarowe wykazane w tym spisie.
2. Podatnicy, o których mowa w ust. 1, obowiązani są poinformować
właściwy urząd skarbowy o łącznej kwocie
podatku naliczonego, ustalonej w wyniku spisu z natury.";
27) w art. 49:
a. w ust. 1:
w pkt 1 wyrazy "przez okres 6 miesięcy licząc od dnia wejścia ustawy w życie" zastępuje się wyrazami "do 31 grudnia 1993 r.",
pkt 2 otrzymuje brzmienie:
"2) do 25 dnia miesiąca - do 30 czerwca 1994 r.",
b. w ust. 2 pkt 2 liczbę "23" zastępuje się liczbą "25",
c. ust. 5 otrzymuje brzmienie:
"5. Minister Finansów może ustalić, w drodze zarządzenia, na okres
do 31 grudnia 1994 r. dłuższe terminy składania rozliczenia, obliczania
i wpłat podatku niż określone w ust. 1 oraz ustalić inne
terminy zwrotu różnicy podatku niż określone w ust. 2 oraz w
art. 21 ust. 6.";
28) art. 50 otrzymuje brzmienie:
"Art. 50. Minister Finansów, w drodze rozporządzenia:
1) ustali, na okres nie dłuższy niż 3 lata, listę towarów
i usług, do których stosuje się stawkę 0%, oraz przypadki,
gdy sprzedaż towarów do wolnych obszarów i
składów celnych jest traktowana na równi z eksportem,
2) może ustalić, na okres nie dłuższy niż 3 lata, listę
towarów i usług, do których stosuje się stawkę 7%.";
29) w art. 51:
a. w ust. 1:
w pkt 1 wyrazy "do 30 czerwca 1994 r." zastępuje się wyrazami "do 31 grudnia 1994 r.",
w pkt 2 lit.a) po wyrazie "budowlanych" dodaje się wyrazy "i usług (robót)",
w pkt 2 lit.b) po wyrazach "robót budowlano-montażowych" dodaje się wyrazy "oraz remontów",
b) w ust. 4 wyrazy "- jeżeli warunkują one oddanie do użytku obiektów
budownictwa mieszkaniowego" zastępuje się wyrazami "- jeżeli związane
są one z obiektami budownictwa mieszkaniowego";
30) w art. 54:
a. w ust. 2 po wyrazach "wykazy towarów" skreśla się wyrazy "i usług",
b. dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
"3. W przypadku wprowadzenia nowych klasyfikacji towarów i
usług, o których mowa w ust. 1, zobowiązuje się Ministra Finansów
w porozumieniu z Prezesem Głównego Urzędu Statystycznego
do ogłoszenia załączników do ustawy z uwzględnieniem
nomenklatury wynikającej z nowych klasyfikacji.";
31) w załączniku nr 2:
a. w pozycji 6 po wyrazach "Usługi mieszkaniowe" dodaje się wyrazy: "(z wyłączeniem wynajmu lokali w budynkach mieszkalnych na cele inne niż mieszkaniowe)",
b. w pozycji 15 po wyrazach "i kinowego" dodaje się wyrazy "z wyłączeniem filmów reklamowych i promocyjnych",
32) załączniki nr 3 i 5 otrzymują brzmienie określone w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszej ustawy,
33) w załączniku nr 6 poz. 3 otrzymuje brzmienie: É-----Â-------------------Â------------------------ť |Poz. | Symbol SWW |Nazwa towaru (grupy | | | |towarów) | Ă-----Ĺ-------------------Ĺ------------------------´ | 1 | 2 | 3 | Ă-----Ĺ-------------------Ĺ------------------------´ | | | | |"3 | 0675 -931, -991, |Broń palna myśliwska, | | | -999 |broń gazowa" | Č-----Á-------------------Á------------------------ź

Artykuł 2

W okresie od dnia wejścia w życie ustawy do 31 grudnia 1996 r. przepisu art. 34 ust. 2 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą nie stosuje się do wyrobów wymienionych w załączniku nr 6 poz. 17.

Artykuł 3

Minister Finansów ogłosi w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej jednolity tekst ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, z uwzględnieniem zmian wynikających z przepisów ogłoszonych przed dniem wydania jednolitego tekstu.

Artykuł 4

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1994 r.